Singing of Ku ha’aheo and Hawaii Loa chorus & translation

Singing of Ku ha’aheo and Hawaii Loa chorus & translation

Must see video of Ku Kia’i Mauna — the guardians of the mountain
https://www.bigislandvideonews.com/2019/08/09/mauna-kea-update-events-and-meetings-polls-and-hashtags/

Ku ha’aheo chorus and translation

*Stand tall my Hawai’i

Kū ha’aheo e ku’u Hawai’i

Mamaka kaua o ku’u ‘āina

‘O ke ehu kakahiaka o nā ‘ōiwi o Hawai’i nei

No ku’u lahui e hā’awi pau a i ola mau

*Stand tall my Hawai’i

Band of warriors of my land

The new dawn for our people of Hawai’i is upon us

For my nation I give my all so that our legacy lives on

Hawai’i Loa, ku like kakou,
(All Hawai’i stand together,)

Hawai’i Loa, ku like kakou,
Ku pa’a me ka lokahi e,
Ku kala me ka wiwo’ole
‘Onipa’a kakou, ‘onipa’a kakou,
A lanakila, na kini e,
E ola, e ola, e ola na kini e

All Hawai’i stand together,
It is now and forever,
To raise our voices,
and hold your banners high,
We shall stand as a nation,
To guide the destiny
of our generation,
To sing and praise
the glory of our land